Privacy statement

Moslimjongeren Almelo, gevestigd aan Veldkampsweg 16, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.moslimjongerenalmelo.nl

Veldkampsweg 16

info@moslimjongerenalmelo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moslimjongeren Almelo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Leeftijd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moslimjongerenalmelo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moslimjongeren Almelo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Moslimjongeren Almelo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moslimjongeren Almelo) tussen zit. Moslimjongeren Almelo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Sheets
 • Google Docs
 • Firebase

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Moslimjongeren Almelo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: twee maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Moslimjongeren Almelo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Moslimjongeren Almelo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Moslimjongeren Almelo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moslimjongerenalmelo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Moslimjongeren Almelo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moslimjongeren Almelo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@moslimjongerenalmelo.nl

ENGLISH VERSION

Moslimjongeren Almelo, located at Veldkampsweg 16, is responsible for the processing of personal data as reflected in this privacy statement.

Contact details:
www.moslimjongerenalmelo.nl

Veldkampsweg 16

Personal data that we process
Moslimjongeren Almelo processes your personal data because you use our services and / or because you provide this information to us. Below you will find an overview of the personal data we process:

 • First and last name
 • E-mail address
 • Age

Special and/or sensitive personal data that we process
Our website and/or service does not intend to collect information about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot verify that a visitor is over 16 years of age. We therefore encourage parents to be involved in their children’s online activities to prevent data about children from being collected without parental consent. If you believe that we have collected personal information about a minor without that consent, please contact us at info@moslimjongerenalmelo.nl and we will delete that information.

For what purpose and on what basis do we process personal data?
Moslimjongeren Almelo processes your personal data for the following purposes:

 • Handling your payment
 • Be able to email you if necessary to perform our services
 • Inform you about changes to our services and products

Automated decision-making
Muslim youth Almelo does not make decisions on cases that may have (significant) consequences for individuals on the basis of automated processing operations. These are decisions that are made by computer programs or systems, without a person (for example an employee of Muslim youth Almelo) in between. Muslim youth Almelo uses the following computer programs or systems: Add the name of the system, why it is used, underlying logic, importance and expected consequences for the person involved.

How long we store personal data
Moslimjongeren Almelo will not retain your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories of) personal data: 2 months.

Sharing personal data with third parties
Muslim youth Almelo provides only to third parties and only if necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
Muslim youth Almelo does not use cookies or similar techniques.

View, modify or delete data
You have the right to access, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your possible consent for the data processing or to object to the processing of your personal data by Muslim youth Almelo and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organisation named by you. You can send a request to inspect, correct, delete, transfer data about you or to withdraw your consent or objection to the processing of your personal data to info@moslimjongerenalmelo.nl. To ensure that you have requested access to your personal data, we ask you to enclose a copy of your identity document with the request. In this copy, make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Burgerservicenummer (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond as soon as possible, but within four weeks, to your request. Muslim youth Almelo would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisor, the Personal Data Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Muslim youth Almelo takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized alteration. If you feel that your information is not properly protected or there are indications of misuse, please contact us via info@moslimjongerenalmelo.nl